شورای روستا / دهیاریها


وظايف شوراي اسلامي روستاها:👇

ماده68 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراي اسلامي كشورمصوب مجلس شوراي اسلامي- 1/3/1375وظايف واختيارات شوراها رابه شرح ذيل قيدكرده است :

1- نظارت برحسن اجراي تصميمهاي شوراي اسلامي روستا.

2- بررسي وشناخت كمبودها، نيازها ونارسائيهاي موجوددرروستا وتهيه طرحها وپيشنهادات اصلاحي و عملي دراين زمينه و ارائه آن به مقامات ذيربط.

3- جلب مشاركت وخودياري مردم وهمكاري با مسئولان اجرايي، وزارتخانه هاوسازمانهايي كه درارتباط باروستا فعاليت مي نمايند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبردامورآنها.

4- تبيين وتوجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور.

5- نظارت وپيگيري اجراي طرح ها وپروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

6- همكاري با مسئولان ذي ربط براي احداث، اداره، نكهداري وبهره برداري ازتاسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي ورفاهي موردنياز روستادرحدودامكانات.

7- كمك رساني وامدادرساني درمواقع بحراني واظطراري مانندجنگ ووقوع حوادث غيرمترقبه ونيزكمك بهمستمندان وخانواده هاي بي سرپرست بااستفاده ازخودياريهاي محلي.

8- تلاش براي رفع اختلاف افراد ومحلات وحكميت ميان آن ها.

9- ايجادزمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي وحفظ نظافت وتامين بهداشت محيط.

10- همكاري بانيروي انتظامي جهت برقراري امنيت ونظم عمومي.

11- ايجادزمينه مناسب وجلب مشاركت عمومي درجهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي.

12- جلب مشاركت وهمكاري عمومي درانجام امورفرهنگي وديني روستا.

13- انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار (برای روستاهای 30 خانوار به بالا) به مدت چهارسال براساس آئين نامه مربوطه و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.
@soorchaneshkevar

گزارش تصویری

حمایت از ما