مدیرکل راه و شهرسازی استان در بازدید از محل کارگاه پیمانکار آسفالت راههای روستایی بخش الموت غربی

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین در بازدید از پروژه قزوین، الموت به رحیم آباد گفت: برای اجرای این پروژه اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص .یافته است که امیدواریم با آغاز فاز جدید، این پروژه در آینده نزدیک با سرعت بیشتری پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حق لطفی صبح چهارشنبه در بازدید از  راه های ارتباطی منطقه الموت غربی گفت: با اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آسفالت راههای روستایی بخش الموت غربی به زودی آغاز می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در بازدید از محل کارگاه پیمانکار آسفالت راههای روستایی بخش الموت غربی تصریح کرد: با اختصاص این میزان اعتبار راه روستایی ۲۰ روستای منطقه در مدت دو سال آینده آسفالت می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین در بازدید از پروژه قزوین، الموت به رحیم آباد گفت: برای اجرای این پروژه اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص .یافته است که امیدواریم با آغاز فاز جدید، این پروژه در آینده نزدیک با سرعت بیشتری  پیگیری شود


رحیم آباد