یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

درباره ما

پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی بخش«رحیم آباد گیلان» پایگاهی است متعلق به بخش خصوصی ،غیر دولتی ،مستقل و عمومی که در چهارچوب اهداف نظام جمهوری اسلام ایران بابهره گیری از فرآیند گردش آزاد اطلاعات وگسترش اطلاعات عمومی دررسانه های مجازی و منطبق برمفاهیم علمی توسط متخصصان و پژوهشگران علاقمند به منظور ارتقای سطح بینش و آگاهی های عمومی درچارچوب قانون اساسی وحفظ حیثیت وکرامت انسانی وپاسداشت آزادی های مشروع فعالیت خودرا آغاز نموده است و در این زمینه، خود را مقید به رعایت اصول و ارزش های حاکم بر جامعه برابر قوانین می داند . این پایگاه ازمتون علمی ، پزوهشی همه متخصصان وپیشنهادها ی همه صاحبنظران درجهت پیشبرد اهداف توسعه پایدار در بخش کمترتوسعه یافته بخش رحیم آباد شهرستان رودسر دراستان گیلان استقبال می کند.
مدیریت سایت